แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
   พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้ให้สิทธิแก่ท่านเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายที่รับรองไว้ ได้แก่ การถอนความยินยอม การขอสำเนาหรือเข้าถึงข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การโอนย้ายข้อมูล และการคัดค้านหรือระงับการประมวลผมข้อมูล ดังนั้น หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ และดำเนินการตามที่บริษัทฯ กำหนด